Agjencia e Lajmeve KosovaPress është themeluar më 4 janar, 1999. Agjencia e Pavarur e Lajmeve KosovaPress prodhon lajme në gjuhën shqipe, angleze, dhe serbo-kroate. Lajmet tona janë të shpejta, të sakta, dhe objektive.
Shërbimet tona: Portali i lajmeve, krahasuar me atë të kaluarin, informon mbi ngjarjet e fundit në Kosovë, regjion, dhe botë, duke u bazuar në nevojat dhe kërkesat e lexuesëve. Ju do të mund t’i lexoni lajmet më të fundit në kolonën e majtë, tek vegëza, LAJMET E FUNDIT.
Njëzet lajmet e fundit gjenden tek Ballina, ku klientët mund të lexojnë artikujt pasi të klikojnë në këtë vegëz.
Për më tepër, KosovaPress i kategorizon lajmet në seksione të ndryshme, si: Ekonomi, Sport, Teatër, Kulturë, dhe Fotografi.
Artikujt kanë të bëjnë me lajmet dhe ngjarjet e fundit në Kosovë dhe jashtë saj, siç janë ngjarjet diplomatike, intervistat, ngjarjet kulturore, e të tjera. Kështu që, KosovaPrress mbulon çdo ngjarje të rëndësishme për Kosovën, regjionin, Evropën, dhe botën.
Nëse artikulli përmbanë fotografi, ilustrimi do të jetë i qasshëm në të dy gjuhët. Qasja në KosovaPress është e mundur vetëm për abonuesit.


Të gjitha shërbimet tona janë në dispozicion 7 ditë në javë.
Nëse jeni të interesuar, ju lutemi na kontaktoni në adresën: Rruga, Hamëz Jashari nr. 28, 10000 Prishtinë, Kosovë.
E-mail: [email protected] [email protected]
Redaksia: Tel: +383 38 249 721 , / Mob: +383 44 50 77 66
Marketingu: +383 44 966 167. +383 44 656 300 Administrata: +383 45 723 045
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga A.P.L. KosovaPress © 2002-2023